ابرها، چگالش، چرخه، علوم زمین، تبخیر، باران، برف، خورشید، آب های سطحی، چرخه آب، بخار آب