استنوسفر، پوسته، چگالی، زمین، هسته داخلی، زمین، لایه، لیتوسفر، گوشته، مزوسفر، هسته بیرونی، ساختار، درجه حرارت