بازده، معایب، منابع انرژی، سوخت های فسیلی، نیروگاه های برق آبی، نیروگاه های هسته ای، آسیاب های بادی