سوخت های فسیلی، انرژی هسته ای، انرژی باد، برق آبی و انرژی جزر و مد، انرژی خورشیدی، انرژی زمین گرمایی، و انرژی زیستی