آب، دریاچه، اقیانوس، باران، رودخانه، دریا، آب های سطحی، باتلاقی، آبهای زیرزمینی، چرخه آب شیرین