محیط زیست، اکوسیستم، محیط زیست، فرسایش، زمین شناسی، باران، شیب، خاک، سطح، پوشش گیاهی، آب و هوا، باد