اقیانوس اطلس، مرزها، همگرا، پوسته، واگرا، زمین،در شرق آفریقا، سیل، فسیل، ایسلند، لیتوسفر، ماگما،کوه ها، پانگه آ، تکتونیک صفحه ای، دریای سرخ، گسترش بستر اقیانوس، فرورانش، ابرقاره، زمین ساخت ورقه ای