خاک رس، حفاری، خشکسالی، علوم زمین، شکل دانه، اندازه دانه، تعداد دانه، ماسه، آب های زیرزمینی، لایه نفوذ ناپذیر، نفوذ پذیری، سطح ایستابی، منافذ، تخلخل، شن و ماسه