یونان باستان، اتم، مدل های اتمی، لامپ های پرتوی کاتدی، بارهای الکتریکی، کروکس، دالتون، الکترون، یونان، ماده، ذرات زیر اتمی تامسون