آلومینیوم، زاویه، چراغ بونزن، شیمیایی، مس، چرخش صفحه، آزمایش، گرما، آهن، ماده، فلزات، خواص فیزیکی، انبساط حرارتی