نقطه جوش، خواص شدتی، رنگ، چگالی، هدایت الکتریکی، خواص مقداری، جرم، ماده، نقطه ذوب، خواص فیزیکی، خواص، شکل، حلالیت، ماده، حجم