مواد شیمیایی، چگالی، نقطه ذوب، خواص فیزیکی، خواص، حلالیت، محلول در آب