موضوع : علوم نوع : پویانمایی توضیح : دانش آموزان یاد می گیرند که چگونه مواد را بر اساس حلالیتشان در آب طبقه بندی کنند علاوه بر این، دانش آموزان متوجه می شوند که ...