هدایت، هدایت الکتریکی، الکترولیت، محلول های یونی، یون ها، محلول های مولکولی،