اتم، پیوند، کربن،کربن دی اکسید،پیوندهای شیمیایی،ترکیبات کووالانسی،اشتراک گذاری الکترون،الکترون، فرمول،هیدروژن،متان،مولکول ها،اکسیژن،آب