اتم، فرمول شیمیایی، ترکیب، عنصر، موسیقی، موسیقی دان، نماد