الکتریسیته، انرژی، گرما، نور، ماده، اجسام فیزیکی، پتانسیل