اتم، پیوند، پیوندها، پیوند شیمیایی، پیوند کووالانسی، الکترون ها، مولکول ها، گازهای نجیب، الکترون های ظرفیتی