اتم، مدل اتمی، الکترون، ابر الکترونی، ساختار الکترونی، انرژی، تراز انرژی، گاز نجیب، واکنش پذیری، ظرفیت