طبقه بندی،مخروطی، فسیل،فلس، رسوبی،داسی شکل، دندان، مهره