قنطورس، کهکشان، سال نوری، کهکشان راه شیری، ستاره قطبی، ستاره ها، خورشید