سوختن، تغییر شیمیایی، شیمی، یخ، ذوب شدن، زنگ زدن، تغییر فیزیکی