کلسیم کربنات ، واکنش های شیمیایی، پایستگی، تجزیه، آزمایش، قانون، جرم، پتاسیم کلرات ، فرآورده، واکنش دهنده