اسید، آمونیاک، باز، کلم، کلسیم هیدروکسید، کربنات، شیمی، آزمایش، هیدروکسید، یون ها، کاغذ تورنسل، pH محلول، واکنش، سدیم هیدروکسید ، محلول ها