محلول های اسیدی، کربنات، خوردگی، هیدروکلرید، یون های هیدروژن، کاغذ تورنسل