جدول داده ها، جابجایی،مسافت، نمودار، حرکت، نمودار مکان- زمان، شیب، سرعت، زمان، نمودار سرعت-زمان