جرم، وزن، تغییر جهت، افزایش سرعت، ترازوی دوکفه ای، نیروسنج