شتاب، عمل، حالت فشرده خارج، نیروی، اصطکاک، بار، جرم، حرکت، نیوتن، قوانین حرکت نیوتن، واکنش، سرعت، فنر