شتاب، آزمایش، نیروهای، جرم، حرکت، نیوتن، فیزیک، قانون دوم حرکت، سرعت، ترازوی فنری