chemical-compounds-ionic-bonding

موضوع :

علوم

نوع :

توسعه مفاهیم

توضیح :

دانش آموزان به بررسی یون و تشکیل پیوندهای یونی می پردازند.دانش آموزان متوجه می شوند که چگونه اتم ها تشکیل ترکیبات یونی می دهد و سپس تمرینی برای تعیین بار یک اتم پس از گرفتن یا از دست دادن الکترون انجام می دهند.

پیش نیاز:

دانش آموزان باید با مدل های اتمی و ذرات زیر اتمی آشنا باشند.

مدت زمان تقریبی آموزش:

۲۵ دقیقه

سطح یادگیری:

دانش آموزان ششم تا نهم

پیامدهای یادگیرنده:

  • توضیح دهند که پروتون‌ها ذراتی با بار مثبت هستند والکترون‌ها ذراتی با بار منفی هستند که در خارج از هسته قرار دارند.
  • بار مثبت و منفی  یون ها را بر اساس مقایسه تعداد الکترون ها و پروتون ها تعیین کنند.
  •  توضیح دهند که ترکیبات یونی از جاذبه بین یون های مثبت و منفی تشکیل می شود.
20,000 ریال – خرید و دانلود فایل