plate-tectonics-the-atlantic-ocean

موضوع :

علوم

نوع :

توسعه مفاهیم

توضیح :

دانش آموزان به بررسی نظریه زمین ساخت ورقه ای ، چگونگی تشکیل اقیانوس اطلس می پردازند، همچنین دانش آموزان مرزهای همگرا، واگرا و امتداد لغز و نحوه حرکت ورقه های قاره ای و گسترش بستر اقیانوس را مطالعه می کنند.

پیش نیاز:

دانش آموزان باید با مفاهیم زمین لرزه، گسل ها، کمربند آتشفشانی آشنا باشند.

مدت زمان تقریبی آموزش:

۳۰ دقیقه

سطح یادگیری:

دانش آموزان هفتم تا نهم

پیامدهای یادگیرنده:

  • پانگه‌آ را به‌عنوان “خشکی واحد” و یا اَبَرقاره تعریف کنند.
  •  توضیح دهند که چگونه اقیانوس اطلس تشکیل شد.
  •  حداقل دو مورد از شواهد تأییدکننده اشتقاق قاره‌ها را شرح دهند.
20,000 ریال – خرید و دانلود فایل