physical-and-chemical-changes

موضوع :

علوم

نوع :

توسعه مفاهیم

توضیح :

هنگامی که پروفسور برای حفاظت از داروی ضد سرطان آن را درون گاو صندوق قرار می دهد، دانش آموزان برای پیدا کردن آن درگیر این مساله می شوند. ماموریت آن ها این است که با استفاده از آنچه  در مورد تغییرات فیزیکی و شیمیایی می دانند، برای بازکردن قفل گاو صندوق استفاده کنند. دانش آموزان به جستجوی اجسامی می پردازند که می توانند در اتاق دچار تغییر فیزیکی و شیمیایی شوند. با دسته بندی صحیح تغییرات فیزیکی و شیمیایی و استفاده از حروف هایی که نشانگر کد گاو صندوق است دارو را بر می دارند و محافظت می کنند.

پیش نیاز:

دانش آموزان باید با تغییرات فیزیکی وشیمیایی آشنا باشند.

مدت زمان تقریبی آموزش:

۲۵ دقیقه

سطح یادگیری:

دانش آموزان پنجم تا هشتم

پیامدهای یادگیرنده:

  • تغییر شیمیایی را تعریف کرده و مثال بزند.
  •  تغییر فیزیکی را تعریف کرده و مثال بزند.
  •  تغییر فیزیکی را از تغییر شیمیایی تشخیص دهد.
20,000 ریال – خرید و دانلود فایل