electron-energy-levels

موضوع :

علوم

نوع :

توسعه مفاهیم

توضیح :

دانش آموزان الکترون ها را در ترازهای مناسب انرژی یک اتم قرار می دهند.سپس در مورد واکنش پذیری عناصر، ابر الکترونی، و تعداد الکترون هایی که می تواند در هر تراز اشغال می کنند، اطلاعاتی را کسب می کنند. دانش آموزان الکترون های اتم نیتروژن را در ترازهای مناسب انرژی قرار می دهند.

پیش نیاز:

دانش آموزان باید با مدل های اتمی و ذرات زیر اتمی آشنا باشند.

مدت زمان تقریبی آموزش:

۲۵ دقیقه

سطح یادگیری:

دانش آموزان پنجم تا هشتم

پیامدهای یادگیرنده:

  • توضیح دهند که بیرونی ترین الکترون ها در یک اتم مسئول واکنش پذیری یک عنصر است.
  • آرایش الکترونی در ترازهای انرژی اتمی را تشخیص دهند.
  • توضیح دهند که انرژی الکترون با فاصلۀ آن از هسته رابطه ا ی مستقیم دارد.
20,000 ریال – خرید و دانلود فایل